Våre generelle Salgs- og Leveringsbetingelser

 

Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for Norsk Industrivern AS
1.0 Generelt
1.1 Med selskapet menes i disse betingelser Norsk Industrivern AS.
1.2 Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder samtlige leveranser fra selskapet med mindre det i det enkelte tilfelle
skriftlig er avtalt noe annet.
1.3 Kundens kjøpsbetingelser er uforbindtlige for leveranser fra selskapet med mindre dette er skriftlig avtalt på
forhånd.
1.4 Disse salgs- og leveringsbetingelser trer i stedet for kjøpsloven og annen fravikelig lovgivning. I forbrukerkjøp
gjelder kjøpsloven.
2.0 Priser
2.1 Alle ordrer avtales til selskapets normale salgspris, eks. mva., i henhold til gjeldende prisliste pr. ordredato med
mindre annet er skriftlig avtalt.
2.2 Selskapet forbeholder seg retten til å regulere avtalte priser i henhold til avgiftsendringer eller andre vedtak fra
myndighetene -–og som er iverksatt før leveringen. Det samme gjelder ved økte kostnader for selskapet som følge
av høye råvarekostnader, endrede valutakurser, streik, krig, naturkatastrofer – eller force majeure for øvrig.
3.0 Levering
3.1 Alle leveranser er ab. fabrikk slik at forsendelser foretas for kjøpers regning og risiko med mindre annet er skriftlig
forhåndsavtalt. Selskapet tegner kun forsikring etter skriftlig ordre fra kjøper – og for dennes regning.
3.2 Alle priser inkluderer emballasje, som ikke tas i retur med mindre annet fremkommer av prislisten. Europaller
belastes i henhold til gjeldende prisliste. Ved franko retur av europaller i rengjort og ubeskadiget stand, krediteres
kunde i henhold til prisliste.
3.3 Ved CPT-leveranser er kunden selv ansvarlig for at sikker og avtalemessig levering kan skje, således for at
mottakerstedet (lager m.v.) er forsvarlig og hensiktsmessig sikret og merket
3.4 Ved etterfakturering av frakt fra eksternt transportselskap beregnes 10% påslag.
3.5 Kunden forutsettes å undersøke leveransen ved mottak til umiddelbar avklaring av evt. avvik fra ordren, jfr. Pkt. 7.2.
4.0 Betaling
4.1 Når intet annet er avtalt skriftlig er betalingsfristen 14 dager fra fakturadato. Ved sen betaling påløper morarente, f.t.
2% pr. måned.
4.2 Selskapet beholder eiendomsretten (salgspant) til leverte varer inntil avtalt kjøpesum, evt. med tillegg av renter og
omkostninger, er betalt, jfr. Panteloven § 3-14 flg.
5.0 Retur
5.1 Selskapets produkter leveres med de spesifikasjoner og egenskaper som er angitt på det enkelte produkt eller i
særskilt produktbeskrivelse med mindre annet er skriftlig avtalt.
5.2 Kunden er selv ansvarlig for at bestilt og levert produkt passer til vedkommendes formål.
5.3 Selskapet mottar kun returvarer når dette er skriftlig forhåndsavtalt og ved franko returforsendelse. Spesielt
fremstilte – eller ikke lagerførte varer tas ikke i retur.
5.4 Etter at kurante varer er returnert i henhold til ovenstående bestemmelser, og deretter godkjent og funnet i orden,
overensstemmende med selskapets kvalitetssikringssystem, foretas følgende kreditering av kunde:
• Retur innen 30 dager: 80% av fakturapris.
• Retur innen 60 dager: 70% av fakturapris.
• Retur innen 90 dager: 50% av fakturapris.
6.0 Forsinkelse
6.1 Dersom leveringstid ikke er skriftlig avtalt, står selskapet ikke ansvarlig for forsinkelse. Kunden kan heve kjøpet
dersom forsinkelsen er vesentlig, forutsatt at varen ikke er tatt i bruk.
6.2 Selskapet er heller ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes naturkatastrofer, krig, brann, streik, lockout eller
annen force majeure.
6.3 Selskapets eventuelle erstatningsansvar omfatter bare kundens direkte økonomiske tap med mindre selskapet har
handlet uaktsomt. Erstatningsansvar er i alle tilfelle begrenset til det beløp som tilsvarer avtalt pris for de forsinket
leverte varer.
6.4 For at ansvar skal kunne gjøres gjeldende må skriftlig, begrunnet reklamasjon foretas omgående og senest innen
14 dager etter levering. Produksjonskode (batch no) må oppgis og kopi av aktuell faktura vedlegges reklamasjonen.
7.0 Mangler
7.1 Mangler ved leverte produkter kan bare gjøres gjeldende ved skriftlig reklamasjon til selskapet med angivelse av
produksjonskode (batch no) og med samtidig oversendelse av kopi av vedkommende faktura. Påberopt mangel må
begrunnes og dokumenteres.
7.2 Reklamasjon må foretas omgående og senest innen 14 dager etter at mangelen ble – eller burde vært oppdaget, jfr.
Pkt. 3.5. Mangel kan ikke i noe fall påberopes senere en 2 år fra levering.
7.3 Er mangelen vesentlig kan kunden heve kjøpet. For øvrig foretar selskapet omlevering.
7.4 Ansvar for mangel omfatter ikke erstatning for kundens indirekte tap og forutsetter for øvrig at mangelen kan
tilbakeføres uaktsomhet fra selskapet. Selskapets erstatningsansvar er i alle tilfelle begrenset til avtalt pris for de
mangelfulle varer.
8.0 Produktansvar
8.1 Selskaper har produktansvar i henhold til lov om produktansvar.
Det tas forbehold om evt. trykkfeil.